faq

Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų valdytojas:

UAB "Plastena“
Įmonės kodas: 159955613
PVM mokėtojo kodas: LT599556113
Tel. nr. (8-37) 393682
El. paštas [email protected]
Juridinis adresas: Artojų g. 27, Ireniškių km., Garliavos seniūnija, LT-53275, Kauno r.

Registruodamiesi interneto svetainėje E-PLASTENA.LT, Jūs patikite UAB „Plastena“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar kai kuriomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos).

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
 • Mūsų teisėtas interesas;
 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus,
 • bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus,
 • užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų tiksli ir atnaujinta,
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti,
 • susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą E-PLASTENA.LT elektroninėje parduotuvėje. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų. Norėdami užsiregistruoti ir pirkti E-PLASTENA.LT elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Adresas
 • Mobiliojo telefono numeris.

Mes asmens duomenis gauname iš pačių duomenų subjektų (t.y. Jūsų). Visi šie asmens duomenys tvarkomi tik gavus asmens sutikimą.

Pirkimo proceso metu registruodamiesi E-PLASTENA.LT parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

UAB Plastena, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

UAB Plastena renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis UAB Plastena įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su UAB Plastena (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu [email protected]

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Mes visada siekiame tvarkyti Jūsų asmens duomenis ES teritorijoje. Jūsų asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES teritorijos ribų.

Mes norime išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, tvarkydami asmens duomenis, esame įsipareigoję laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims (pvz.: lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms).

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų trečiosioms šalims, kurios mums yra svarbios, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:

 • Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves);
 • Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;
 • Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
 • Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams.
 • Gavus prašymą mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldos institucijoms stengdamiesi įvykdyti savo teisinę prievolę. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis. (Tai galite padaryti ir atsidarę Mano paskyra)

3. Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai:

 • asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
 • atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles;
 • asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina:

 • pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve;
 • laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų;
 • pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais:

 • Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą;
 • kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti;
 • kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;
 • Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus:

 • su Jūsų sutikimu;
 • dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo;
 • siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises;
 • dėl svarbaus viešojo intereso.

5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

7. Teisė į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25). Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

 • Jūsų sutikimas;
 • sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

8. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus (ypač jei esate mumis nusivylę arba manote, kad galėtume dirbti geriau).

Kreipkitės į mus:

 • iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų tvarkymo ar šių Privatumo taisyklių;
 • norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;
 • norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą.

Jūs galite kreiptis į mus asmens privatumo klausimams el. pašto adresu [email protected]

Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 271 2804, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prekių krepšelis

Registruotis

Sukurti naują paskyrą

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite dabar Arba Atstatykite slaptažodį