lcp

faq

Prekių pirkimo taisyklės

Pardavėjas:

UAB "Plastena“
Įmonės kodas: 159955613
PVM mokėtojo kodas: LT599556113
Įreg. Kauno m. Nr. 014236
Juridinis adresas: Artojų g. 27, Ireniškių km., Garliavos seniūnija, LT-53275, Kauno r.

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Plastena“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje www.e-plastena.lt (toliau – El. Parduotuvė). Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, ir patvirtinęs langelį „Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“ Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio įspėjimo. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo El. parduotuvėje momento. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“. Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje sąrašą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo užsakymo nepatvirtinti.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti El.Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešęs Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. (Visas grąžinimo sąlygas, kurios yra sudedamoji šių Taisyklių dalis, rasite skyriuje „Prekių grąžinimo taisyklės“).

2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas pasinaudoti negali esant tokioms sutartims kaip:

2.3.1. sutartims dėl supakuotų prekių ar jų komplektų, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

2.3.2. sutartims dėl prekių, kurios turi aiškių naudojimo požymių arba yra išoriškai pažeistos;

2.3.3. sutartims dėl prekių, kurios buvo pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus ir kurios aiškiai pritaikytos konkretaus Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

2.3.4. sutartims dėl prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą Kontaktuose arba grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes.

3.2. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Per šį terminą neatlikus mokėjimo arba elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. (Šis punktas negalioja už prekes atsiskaitant grynaisiais pinigais)

3.3. Jei iki užsakytų prekių pristatymo Pirkėjui momento pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba apie pasikeitimus informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o juos praradęs nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. Parduotuve, o išskirtiniais atvejais ir informuoti LR teisėsaugos institucijas. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas El. parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.3. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto Pirkėjo neinformavęs.

4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, bankiniu pavedimu nesumoka už prekes per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo.

4.5. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

4.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El.Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 9 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius - Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo bankinio pavedimo už prekes atlikimo dienos.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

6.2. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos El. parduotuvėje prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Jei prekės pristatymo adresas nurodomas klaidingai dėl Pirkėjo kaltės, tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

7.2. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

7.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, o atskirais atvejais ir nuo prekės ar jų komplekto pakuotės tūrio.

7.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo gauto bankinio pavedimo už prekes bei prekių transportavimą. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui prekes pristatyti kuo greičiau, tačiau negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, įskaitant ir tuos atvejus, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.

7.5. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Pardavėjas už prekių pristatymą neneša jokios atsakomybės.

7.6 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, o nesant tam galimybei Pirkėjas, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją arba informuodamas elektroniniu paštu, privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens (Pirkėjo atstovo) duomenis.

7.7. Pardavėjas (arba jo įgaliotas atstovas) įsipareigoja Pirkėją jo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu informuoti apie prekių pristatymą. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas (arba Pirkėjo atstovas) privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.9. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimus, Pirkėjas (arba Pirkėjo atstovas) siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju (arba Pirkėjo atstovu) užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl siuntos pakuotės pažeidimų, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų, kurių Pirkėjas (arba Pirkėjo atstovas) nepažymėjo Pardavėjo atstovo pateiktame prekės pristatymo dokumente.

7.10. Pirkėjui (arba Pirkėjo atstovui) priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

7.11. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

7.12. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

7.13. Jeigu Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo tik dėl jam žinomų aplinkybių nepriima siuntos ir apie tai iš anksto neinformuoja Pardavėjo, laikoma, kad Pirkėjas pristatymo paslauga jau pasinaudojo.

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų duomenų teisingumą. Tuo tarpu, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių, kilusių dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo, atlyginimo.

8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti.

8.4. Kilus įtarimui dėl prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimo, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, jeigu tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir jiems neatstovauja.

8.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.1. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą.

9.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo El. parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

9.3. Pirkėjas, patvirtindamas prekių užsakymą patvirtina, kad jis sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir jo įgaliotam asmeniui savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją internetinės prekybos tikslu.

9.4. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.

9.5. Pirkėjas, patvirtindamas prekių užsakymą patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

9.6. Pirkėjui nepateikus asmens duomenų arba nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo negalės būti sudaroma ir vykdoma.

10.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. El. parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

10.2. Remiantis LR civilinio kodekso 6.313 str. 7 d. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos. Pirkėjui nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi apie tai kitą šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

10.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas už prekes Pardavėjo El.Parduotuvėje pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Pinigus Pirkėjas iš bet kokio Lietuvos arba užsienio banko perveda į Pardavėjo el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą Kontaktuose.

10.4. Pirkėjas privalo mokėjimą atlikti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo. Per šį terminą neatlikus mokėjimo Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

10.5. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.6. Visa atsakomybė už duomenų saugumą tenka Pirkėjo bankui, iš kurio Pirkėjas atlieka apmokėjimą už prekes, kadangi visos piniginės operacijos vyksta Pirkėjo banko el. bankininkystės sistemos viduje.

10.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jam pageidaujant, prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El.Parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo jų paskelbimo El. parduotuvėje momento.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El.Parduotuvės skyriuje Kontaktai nurodytu adresu.

11.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais ir neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas visada turi teisę jos atsisakyti raštu informuodamas Pardavėją su sąlyga, kad Pirkėjas El.Parduotuvės paslaugomis nebesinaudos. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.Parašykite mums

feedback.png Užduokite mums klausimą

Įprastai į gautas užklausas atsakome darbo dienomis 8:00-17:00 val. per 1-2 val. po užklausos gavimo.

Prekių krepšelis

Registruotis

Sukurti naują paskyrą

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite dabar Arba Atstatykite slaptažodį