• -15%
Paviršių dezinfekantas ADK – 611 1L
Paviršių dezinfekantas ADK – 611 1L

Paviršių dezinfekantas alkoholių pagrindu

2 ir 4 tipo biocidas

Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu

Džiūdamas nepalieka apnašų

Negali tiesiogiai liestis su maistu

Pavojaus ženklai:       Flammables.gif

Paviršių dezinfekantas ADK – 611 1L

PLE-6170
9,00 € Sutaupykite 15%
7,65 € / VNT
Su PVM
Užsakoma prekė. Terminas 3-5 d.d. Užsakoma prekė. Terminas 3-5 d.d.

Paviršių dezinfekantas alkoholių pagrindu. 2 ir 4 tipo biocidas. Greitai paviršių ir įrangos dezinfekcijai visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose.


SAVYBĖS:

Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu. Veikia baktericidiškai(Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus), fungicidiškai (Candida.albicans), virucidiškai ir mikrobakteriškai (TBC).

Džiūdamas nepalieka apnašų.

Sudėtyje nėra aldehidų, todėl nedirgina kvėpavimo takų, nesukelia kosulio ir odos alergijos.

Tinkamas naudoti vietose, jautriose drėgmei.

Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Tinka nerūdijančio plieno, aliuminio, cinkuoto plieno, polietileno paviršių dezinfekavimui.


SUDĖTIS:

Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30.0 %, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0.1 %. Sudėtyje yra etanolio (denatūruoto), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 42.4 %, citrinų rūgšties.


NAUDOJIMAS:

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Alkoholinė dezinfekavimo priemonė ADK–611 paruošta naudojimui.

Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus.

Instrumentų, įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia.

Atsiradus alkoholinės dezinfekavimo priemonės ADK–611 užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai), ji turi būti pakeista nauja.

Esant mikobaktericidiniam arba virucidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min.


PAPILDOMA INFORMACIJA:

Atsargiai. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti
mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama Saugos duomenų lapuose.


Saugumo informacija:

Pavojaus ženklai:            Flammables.gif
Saugos informacija: H226: Degus skystis ir garai
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą

H336:

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės:

P101:

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103:

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P210:

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. –Nerūkyti.

P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P242: Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P261:

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P264:

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P304+P340: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312: Pasijutus  blogai,  skambinti  į  APSINUODIJIMŲ  KONTROLĖS  IR  INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P305+P351+P338: PATEKUS  Į  AKIS:  Kelias  minutes  atsargiai  plauti  vandeniu.  Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis įgydytoją.
P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P405: Laikyti užrakintą.
P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

Produktas nėra priskiriamas patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms. Produktas nėra priskiriamas labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vPvB) cheminėms medžiagoms.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

LAIKYMO SĄLYGOS: laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių. Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėn.

7ds00005

Duomenų lapas

Kiekis pakuotėje
1 l
Nauja

Perkama kartu

Krepšelis

Registruotis

Sukurti naują paskyrą

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite dabar Arba Atstatykite slaptažodį