Sumažinta kaina! Gelinis rankų dezinfekantas ADK - GEL 1L Padidinti

Gelinis rankų dezinfekantas ADK - GEL 1L

Nauja prekė

Gelinis rankų dezinfekantas alkoholio pagrindu.
Pasižymi labai greitu antimikrobiniu poveikiu
Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų
Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo

Pavojaus ženklai: Flammables.gif

Smulkiau

Yra sandėlyje

8,00 € už VNT

-20%

10,00 €

Atsisiųsti

Techninių duomenų lapas, ADK GEL

Rankų dezinfekato ADK-GEL techninių duomenų lapas.lt

Atsisiųsti (332.14k)

Saugos duomenų lapas, ADK GEL

Rankų dezinfekato ADK-GEL saugos duomenų lapas.lt

Atsisiųsti (385.56k)

Charakteristikos

Kiekis pakuotėje1 l

Apie prekę

Priemonė skirta higieninei rankų ir odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse.

RANKŲ DEZINFEKANTO ADK GEL , 1L APRAŠYMAS:

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas).

Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu.

Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų.

Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo.

SUDĖTIS:

Veikliosios medžiagos: etanolis,  CAS  Nr.  64-17-5,  EB  Nr.  200-578-6,  42,4  %, propan-2-olis,  CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30%, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0,1%. Sudėtyje yra glicerolio, citrinų rūgšties.

VEIKIMAS:

Preparatas veikia baktericidiškai (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus), fungicidiškai (Candida.albicans), virucidiškai ir mikobakteriškai (TBC).

NAUDOJIMAS:

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones. Naudojama  higieninei  rankų  ir  odos  (kojų  ir  kt.)  dezinfekcijai  sveikatos  priežiūros  ir visuomeninės paskirties (kosmetikos ir grožiosalonuose, kirpyklose ir kt.) įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Priemonė paruošta naudojimui. Į švariai nuplautą sausą odą (dezinfekuojant rankas, kojas –ypač tarp  pirštų,  aplink  nagus)  įtrinti  1–5  ml  priemonės. Preparatas  ant  odos  išdžiūsta  per  3–5  min.  Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Atsargiai. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai  galima padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8-5) 236 2052, 8-687 53 378.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr. Nr. (10-14 17.5E)BPR-283(A-01PNO603554-20- 144), galioja iki 2025-06-01.


Saugumo informacija:

Pavojaus ženklai:Flammables.gif
Saugos informacija:H226: Degus skystis ir garai
H319:Sukelia smarkų akių dirginimą

H336:

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės:

P101:

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103:

Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

P210:

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. –Nerūkyti.

P233:Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P242:Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P261:

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P264:

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280:Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P304+P340:ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312:Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P305+P351+P338:PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313:Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis įgydytoją.
P403+P235:Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P405:Laikyti užrakintą.
P501:Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

Produktas nėra priskiriamas patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms. Produktas nėra priskiriamas labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vPvB) cheminėms medžiagoms.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

LAIKYMO SĄLYGOS: laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėn.

Galimi prekių atsiėmimo būdai:

Pristatysime kurjeriu

PRISTATYMAS NURODYTU ADRESU Į OFISĄ AR NAMUS PER 1-3 D.D

NUO 3,27 EUR*

*SIUNTOS KAINA PRIKLAUSO NUO PAKUOTĖS DYDŽIO IR SVORIO

Atsiimkite Kaune

MŪSŲ PARDUOTUVĖJE KAUNE adresu: Artojų g. 27, Garliava, Kauno raj.

NEMOKAMAI !

PREKES GALĖSITE ATSIIMTI PER 1-5 D.D. PO UŽSAKYMO (GAVĘ PATVIRTINIMĄ)

Atsiimkite Klaipėdoje

MŪSŲ PARDUOTUVĖJE KLAIPĖDOJE adresu: Šilutės pl. 49

NEMOKAMAI !

PREKES GALĖSITE ATSIIMTI PER 1-10 D.D. PO UŽSAKYMO (GAVĘ PATVIRTINIMĄ)

Atsiimkite Vilniuje

MŪSŲ PARDUOTUVĖJE VILNIUJE adresu: Motorų g. 1

NEMOKAMAI !

PREKES GALĖSITE ATSIIMTI PER 1-10 D.D. PO UŽSAKYMO (GAVĘ PATVIRTINIMĄ)

Rašyti klausimą dėl šios prekės

Jums taip pat gali patikti:

8 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: